Total Pageviews

Friday, 25 November 2011

RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MELAYU ~ TAHUN 2


Mata Pelajaran               : Bahasa Melayu
Tahun                              : 2 Bestari
Bil. Murid                        : 9 orang
Tajuk                               : Haiwan
Tarikh                              : 03 Oktober 2011
Masa                                : 60 minitIsi


Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran
Catatan

Bercerita mengenai
binatang :
· Apakah bunyi
yang kamu
dengar?
· Bagaimanakah
cara hidup
binatang
tersebut?

Set Induksi (5min)
1. Murid diperdengarkan
bunyi-bunyi binatang.

2. Murid bercerita dan
melakonkan bunyi
berdasarkan bunyi
binatang yang didengari.

3. Guru menjelaskan tujuan
aktiviti dalam langkah
berikutnya dan tajuk
pelajaran.


KB : Menghubungkait,
mencirikan
BCB : mendengar aktif
BBB : audio bunyi
binatang

Membaca teks yang
disediakanLangkah 1 (15min)
1. Guru meminta murid
mengelik pautan yang
telah disediakan.

2. Murid diminta membaca
kuat teks dan
merakamkan pembacaan
mereka dengan
menggunakan movie
maker.

3. Guru merumuskan
pencapaian setiap murid.


KB : Mencirikan
BCB : mendengar aktif,
memproses maklumat
KP : verbal-linguistik,
spatial, interpersonal,
emosi
Nilai : keberanian,
kerjasama, kasih sayang
BBB : komputer,
sambungan internet

Murid menyatakan ciriciri
binatang
berdasarkan petikan.


Langkah 2 (20min)


1. Murid diarahkan duduk di
dalam kumpulan.

2. Guru meminta murid
mengelik pautan yang
telah disediakan.

3. Murid diminta meneliti
petikan mengikut

kumpulan masingmasing.
4. Murid diminta

mendapatkan lima ciri-ciri
binatang yang terdapat
dalam petikan.

5. Murid diminta
melaporkan hasil
perbincangan mereka
dengan menggunakan
Power Point.

6. Guru dan murid membuat
rumusan tentang ciri-ciri
binatang.


KB : meramal, membuat
inferens
BCB : mendengar aktif,
melaporkan maklumat
KP : verbal-linguistik,
kinestetik, visual, spatial,
naturalistik, interpersonal,
emosi
Nilai : kebebasan,
kerjasama, kesyukuran,
kasih sayang
BBB : komputer,
sambungan internet

Murid mengakses
maklumat tambahan
mengenai binatang :


- Ciri-ciri binatang
- Cara hidup
binatang
- Makanan
Binatang


Langkah 3 (15min)


1. Murid diminta memilih
salah satu daripada
empat jenis gambar yang
ditunjukkan.

2. Guru meminta murid
mengakses maklumat
tambahan mengenai
binatang yang telah
dipilih dengan
menggunakan enjin
carian Yahoo atau
Google.

3. Murid diminta membina
dan mengenal pasti ayat
tunggal yang terdapat di
dalam maklumat
tersebut.

4. Murid membentangkan
hasil perbincangan
mereka di hadapan kelas
dengan menggunakan
Power Point dengan bimbingan guru.

5. Guru merumuskan
pencapaian setiap
kumpulan.


KB : menjana idea,
menerangkan sebab
BCB : mengumpul dan
memproses maklumat
KP : intrapersonal,
interpersonal, verballinguistik
Nilai : kasih sayang,
menghormati, bersyukur
BBB : komputer,
sambungan internetPenutup kognitif
· Membuat
rumusan isi
pelajaran

Penutup sosial
· Memberi pujian
dan motivasi

Penutup (5min)1. Guru menyoal murid
tentang perkara yang
dipelajari.


2. Guru memberi dorongan
kepada murid supaya
berusaha membaiki
pembacaan dan selalu
mencari maklumat
tambahan di internet.

REFLEKSI

--> SEMASA P&P ~ Proses PnP terlaksana dengan lancar mengikut seperti yang dirancangkan. Semua murid telah pernah didedahkan dengan tajuk ini ketika mereka berada di tahun 1 dahulu. Aktiviti berkumpulan telah dilaksanakan dalam 3 kumpulan dan ia amat  mereka, malahan seorang pelajar saya yang LINUS turut serta mengikut aktiviti ini dan objektif saya tercapai 100 %. Persembahan power point yang dihasilkan oleh murid-murid saya juga nampak cantik walaupun serba ringkas. Di dalam kelas saya hanya ada 9 orang sahaja pelajarnya dan 5 org daripada mereka memang pandai menggunakan komputer dan telah ada pengetahuan asas tentang power point.
--> KELEMAHAN & TINDAKAN ~ Kelemahan yang saya hadapi cuma satu, iaitu masalah kepada murid-murid yang belum pernanh mengendalikan komputer.  Tindakan yang mampu saya ambil adalah mengagihkan mereka ke dalam kumpulan di mana setiap ahlinya sudah pandai mengendalikan komputer serta akses power point walaupun sekadar pengetahuan asas.

 

No comments:

Post a Comment